Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com
Semināri
Kvalifikācijas celšanas kurss ar pēdējām izmaiņām Latvijas likumdošanā

KURSS TIEK PAREDZĒTS
Finanšu direktoriem, vadītājiem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem.
KURSA PROGRAMMA
7. novembrī
1. diena - Darba likumdošana. Praktisku situāciju skaidrojumi.
 1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.
 2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas noslēdzot darba līgumu?
 3. Darba līguma forma un saturs. Obligatās prasības noslēdzot darba līgumu.
  • darba līgums kā pareizi sastādīt?
  • pārbaudes laiks;
  • stacionāra vai mobila darbavieta;
  • darba līguma izbeigšana;
  • darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
  • darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)
 4. Darba kārtība un darba laika organizēšana.
 5. Darba līguma grozīšana.
 6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
  • darbinieka uzteikums un termiņi;
  • darba devēja uzteikums un tā termiņi;
  • uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
  • kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes;
  • kam jāpievērš uzmanība atlaižot darbiniekus?
 7. Darba laika jēdziens:
  • darba dienas un nedēļas ilgums;
  • nepilns darba laiks un virsstundu darbs.
 8. Darba laika uzskaite:
  • normālais darba laiks;
  • nepilnais darba laiks;
  • nakts darbs;
  • virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta?
  • maiņu darbs;
  • summētā darba laika uzskaite;
  • darbs svētku dienās.
 9. Darba samaksas organizācija:
  • minimālā darba alga;
  • darba samaksas aprēķins;
  • piemaksa par papildu darbu;
  • piemaksa par darbu kas saistīts ar īpašu risku;
  • piemaksa par nakts darbu;
  • piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā;
  • darba samaksas izmaksa darbinieka saistības nepienācīga izpildījuma gadījumā;
  • atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ;
  • īpašie atbildības noteikumi par darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas gadījumā.
 10. Vidējās izpelņas aprēķināšana dažādās situācijās:
  • stundas algas likmes aprēķināšana
 11. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne.
 12. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.
 13. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi
  • kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
  • ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.

14. novembrī
2. diena – Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” praktiska piemērošana.
 1. Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
 2. Apliekamie un neapliekamie ienākumi privātpersonām.
 3. Apliekamais ienākums nerezidentam.
 4. Saimnieciskās darbības pazīmes fiziskām personām,
 5. Labumi un dāvanas darbiniekiem un ne darbiniekiem,
 6. Attiecināmo izmaksu saraksta paplašināšana,
 7. Avansa norēķini, nodokļi valdes locekļiem.
 8. Izsniegtie un saņemtie aizdevumi, ieņēmumi no procentiem,
 9. Noma no fiziskās personas un nekustama īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgums, autotransports un pārējais īpašums,
 10. Kārtējas un ārkārtas dividendes
 11. Gada deklarācijas iesniegšanas pienākums.
 12. Uzņēmuma līgumi, pilnvaru un autortiesību līgumi, to priekšrocības.
 13. Darbinieku noma.
 14. Darījumu riski ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.
 15. Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā?
 16. Ienākuma nodoklis personām, kuras veic saimniecisko darbību.
 17. Likmes un kārtības izmaiņām, kapitāla ienākumu deklarācijā.
 18. Attaisnoto izdevumu limiti.
 19. Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
 20. Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
 21. Atvieglojumi par apgādājamām personām.
 22. Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
 23. Atvieglojumi pensionāram.
 24. Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
  • personai ir darba līgums.
  • personai ir autorlīgums.
  • personai ir uzņēmumu līgums.
  • personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un autorlīgums.
  • personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un uzņēmumu līgums.
  • personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums un autorlīgums.
 25. Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?

Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
 1. Obligāto iemaksu minimālais izmērs dažādu kategoriju darbiniekiem un pašnodarbinātajiem.
 2. Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu nodokļa likmes.
 3. Solidaritātes nodoklis.
 4. Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
 5. Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
 6. Sociālās iemaksas autoram.
 7. Ziņu un ziņojumu iesniegšana.

21. novembrī
3. diena – Pievienotās vērtības nodokļa likuma praktiska piemērošana.
 1. PVN būtība, piemērošanas princips
 2. Nodokļu maksātāja jēdziens un veidi
 3. PVN reģistrācija, taksācijas periods
 4. Persona, kas maksā nodokli
 5. Ar nodokli apliekamie, tiem pielīdzinātie darījumi
 6. Neapliekamie darījumi
 7. Darījumi bez atlīdzības.
 8. PVN maksāšana, reversa piemērošana Latvijā un starptautiskajos darījumos, darījuma vietas noteikšana: preču piegāde, pakalpojumu sniegšana
 9. Darījumu atspoguļošana deklarācijā par piegādi/saņemšanu par precēm un pakalpojumiem Latvijā, ES un trešās valstīs.
 10. Ierobežojumi piemērojot 0% PVN.
 11. Priekšnodokļa jēdziens, atskaitīšanas nosacījumi, priekšnodokļa korekcijas pamatlīdzekļiem, nekustamajam īpašumam u.c.
 12. Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem
 13. PVN piemērošana būvniecībā, būvizstrādājumu aplikšana ar nodokli
 14. Noteikumi par priekšnodokļa atskaitīšanu autotransportam.
 15. Nodokļu rēķinu piestādīšanas prasības,to saturs,izrakstīšānas brīdis.
 16. PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība, pielikumi, PVN maksāšana, deklarēšanas nosacījumi
 17. Darījumu kuriem piemēro īpašo nodokļa atspoguļošanas kārtību.
 18. Pārmaksātā nodokļa atgūšana Latvijā un ārvalstīs
 19. Speciālās shēmas (tūrisma operatori, lietotās mantas, elektroniski sniegtie pakalpojumi u.c.)
 20. Kas jāzina par jauno ES PVN sistēmas reformu.

28. novembrī
4. diena – Likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un UIN deklarācijas praktiska aizpildīšana.
 1. UIN maksātāji.
 2. Nodokļa likme un taksācijas periods.
 3. Ar nodokli apliekamā bāze.
 4. Nerezidenta ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un nodokļa ieturēšana.
 5. Dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas
 6. Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm.
 7. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
 8. Nedrošie debitoru parādi.
 9. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi.
 10. Aizdevumi saistītajām personām.
 11. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem.
 12. Akciju atsavināšanas ienākuma neiekļaušana nodokļa bāzē.
 13. Nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību.
 14. Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana.
 15. Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana.
 16. Deklarācijas sagatavošana un nodokļa maksāšana
 17. Ikmēneša UIN deklarācijā iekļaujamās summas:
  • peļņas sadale
  • ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
  • likvidācija kvota
 18. Pārskata gada pēdējā mēneša UIN deklarācijā uzrādāmās summas:
  • nedrošie debitoru parādi
  • palielinātie procentu maksājumi
  • aizdevumi saistītai personai
  • transfertcenu starpība
  • nerezidenta piešķirtie labumi saviem darbiniekiem vai valdes locekļiem, ja tie tiek aicināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā.
KURSU VADA
Laima Ļitviņenko - nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.
KURSA ILGUMS
4 nodarbības – 20 akadēmiskās stundas

 • Nodarbības notiek no 10:00 līdz 14:00
KURSA NORISES DATUMI UN VIETA
2019. gada 7., 14., 21. un 28. novembrī

Livas Biznesa centrs (Vidrižu birojs)
Rīga, Vidrižu iela 1, LV-1006
Izdrukāt programmu
Paziņot draugam

Novembris, 2019
P. O. T. C. P. S. Sv.
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Nosaukums
Dalībnieku vārdi, uzvārdi
Amats
Uzņēmums
Juridiskā adrese
PVN reģ. Nr.
Banka
Bankas kods
Bankas konts
Kontakttālrunis
Fakss
E-pasts